ANUL NOU VINE CU UN SMARTPHONE CADOU!

REGULAMENTUL CONCURSULUI

ANUL NOU VINE CU UN SMARTPHONE CADOU!

1.ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1.

Campania ,,Anul nou vine cu un smartphone cadou!`` este organizată de  TREND MOBILE SRL  (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România,  cu  sediul  social  în  Bistrita, str.Emil Rebreanu 398, înregistrată la  Registrul Comerţului sub nr. J06/505/2006, CUI  18858032,

1.2.

Participanţii  la  Campanie  sunt  obligaţi să  respecte  termenii  şi  condiţiile  prezentului  Regulament (denumit  în continuare „Regulament”).

1.3.Prezentul  Regulament  de  participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://www.alogsmshop.ro/

1.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice  astfel  de  modificare urmând să intre în vigoare ulterior  datei  la  care  a  fostadusă  la  cunoştinţa  publicului prin  intermediul  aceloraşi  canale  de  comunicare  prin  care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5.Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi aserviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului„Cauti o husa cool?”.

2.LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.

2.2.Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul Romaniei.

3.DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania se  desfasoara in  perioada 13 decembie 2018-31 Ianuarie 2019 (denumită  în  continuare  “Perioada  Campaniei”),  cu  respectarea prevederilor prezentului Regulament.

4.CONDIŢIIDE PARTICIPARE

4.1.La prezenta Campanie poate participa oricepersoană fizică,având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este cetatean roman cu rezidenta fiscala in Romania;
 • este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament

Participantii care vor da share si like paginii de Facebook Alo GSM Shop (https://www.facebook.com/alogsmshop ) si vor face o comanda de minim 250 lei  vor intra la o tragere la sorti in urma careia va fi extras un castigator.

In  data de 1 Februarie 2019 Castigatorul va fi contactat pentru a stabili detaliile livrarii telefonului.

Particpantul trebuie sa  sa isi declare  datele de contact si sa isi dea acordul de a fi declarat castigator. Datele de contact sunt –Nume, Prenume, CNP, adresa e-mail, adresa livrare premiusiun numar de telefon suplimentar pentru contact;

In  cazul  in  care  in  urma incercariide  contactare  a  participantului,  acesta  nu  raspunde  la  mesajele  Oranganizatorului  in perioada de validarea castigatorului, acel participant va fi declarat necastigator si se va trece la validarea castigatorului de rezerva, in ordinea extragerii;

Livrarea  Premiului  se  va efectua  in perioada nu mai tarziu de data de 15 Februarie 2019, plata transportului fiind efectuata de catre Participant.

4.2.Angajaţii Organizatorului, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II lea  inclusiv  nu  pot  participa  la Campanie.Deasemenea, angajaţii afiliatilor si a partenerilor implicati in desfasurarea Campaniei, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la Campanie.

5.PREMII

5.1.În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă un număr de 1 premiu constand intr-un telefon smartphone Samsung J3 2017

5.2.Premiul se va acorda, prin „tragere la sorti”, conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament;

5.3.Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alte premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

5.4.În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul.

6.MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR

6.1.Desemnarea câştigătorului se va efectua prin tragere la sorţi care  va  avea  loc pe  data  de 1 Februarie 2019, ora 16:00 la  punctual de lucru al Organizatorului, Bistrita, Liviu Rebreanu 45

6.2.Tragerea  la  sorţi  se  va  face  prin  metode  electronice,  fără  posibilitatea  intervenţiei  umane  în  algoritmul  de  selectare  a câştigătorilor.

În urma tragerii la sorţi a castigatorului se va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătoriului si a

Castigatorului de rezerva.

6.3.După extragerea Participanţilor câştigătorul, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate,astfel cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate  nu  sunt îndeplinitede către un Participant câştigător, se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătul de rezerva in ordinea extragerii.Procesul va continua până la validarea câştigătorului.

7.CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

7.1.Participanul extras câştigător în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din prezentul Regulament, trebuie să îndeplineas că următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi validat castigator

 • să îndeplinească toate condiţiile de participare, astfelcum sunt detaliate la secţiunea 4 din prezentul Regulament;
 • comunicarea cu Participantul câştigător să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament;

7.2.În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate în art.7.1. de mai sus,acesta va fi declarat necastigator şi se va efectua procedura de verificare şi validare a câştigătorului de rezervă.

8.PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1.Organizatorul va contacta Participantul câştigător, pentru a-i  furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi livrarea Premiuluiconform prezentului Regulament;

8.2.Contactarea  Participantului  câştigător  se  va  efectua  prin apel telefonic

8.3.În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător

pe parcursul perioadei  de o saptamana dupa anuntarea premiului, atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea Participantului câştigător de rezervă;

8.4.Organizatorul îşi declină orice raspundere în situaţia în care Participantul câştigător nu răspunde la mesajele Organizatorului indiferent  de  motiv sau  pentru  orice  situaţii  în  care  acesta  nu  va  putea  fi  contactat  în  termene  menţionate  în  prezentul Regulament;

8.5.Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze informaţii detaliate (Nume,  Prenume,  CNP,  adresa  e-mail,  adresa  de  livrare premiu si un numar de telefon de contact suplimentar).Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului.Premiul se va livra prin curier, iar participantul castigator  va  semna  procesul verbal  de  predare-acceptare a premiului si il  va  inapoia curierului.  Curierul  va  colecta si returna toate procesele verbare catre Organizator.

8.6.Participantul câştigător va primidetalii de la Organizator cu privire la perioada livrarii premiilor prin curier.Premiul va fi livrat doar la adresa specificata de castigator.

9.RĂSPUNDERE

9.1.Prin participarea la Campanie,toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

9.2.Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campaniadin afara  teritoriului  Romaniei.

9.3.Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, validarea şi livrarea premiului în cazul Participanţilor.Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare afurnizării de informaţii eronate
 • imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.

10.MODIFICAREA REGULAMENTULUI

10.1.Organizatorul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  modifica  prezentul  Regulamentsau  de  a  suspenda/  întrerupe/  prelungi  oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

10.2.Organizatorul nu îşi asuma nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

11.PUBLICITATE

11.1.Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

12.RECLAMAŢII ŞI LITIGII

12.1.Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campanieiva fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

12.2.Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

12.3.Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campaniese  vor  rezolva  pe  cale  amiabila  sau,  în  cazul  în  care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

13.TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

13.1.Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.TREND MOBILE SRL

Operatorul de date cu caracter personal TREND MOBILE SRL,  ca Organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

2. TREND MOBILE SRL vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucratePentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată :comenzi@alogsmshop.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Liviu Rebreanu nr. 45 Bistrita.

Toate  mesajele  vor  primi  răspuns  în  termenul  stabilit  conform  prevederilor  legale  (avându-se  în  vedere  și  posibilitățile  tehnice  de implementare a solicitărilor primite).

3.Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 • datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, data nașterii și/sau altele,
 • detalii privind relația cu TREND MOBILE (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite),
 • alte  date  necesare  pentru  derularea  Campaniei  și  completarea  procesuluiverbal  de  predare  a  premiilor,  conform  legislației specifice aplicabile.

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau  în  cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4.Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către TREND MOBILE SRL, în calitate de organizator, direct sau  prin  intermediul  partenerilor  implicați  în  Campanie  în  vederea:  organizării  și  desfășurării  Campaniei;  desemnării  și  validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată,

TREND MOBILE  va  facepublice datele câștigătorului prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5.În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu car

acter personal Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau  la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat,adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal,  (ii)  prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării,  (iii)  nu  mai  avem  nevoie  de  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  dar  dumneavoastră  le  solicitați  pentru constatarea, exercitareasau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră,  motive  care  prevalează  asupra  intereselor,  drepturilor  și  libertăților  dumneavoastră  sau  pentru  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

6.Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către TREND MOBILE SRL sau Autorități publice: Trend Mobile SRL poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în

cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

7.Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoaneÎntrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

8.TREND MOBILE  a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, TREND MOBILE SRL a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele  date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor:Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către TREND MOBILE SRL pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către TREND MOBILE conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu. La  expirarea  perioadei  de  stocare  a  datelor  cu  caracter  personal,  TREND MOBILE SRL va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9.Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea  are  dreptul  de  a  modifica  prezenta  Anexa  nr.  1  la  Regulament  oricând  pe  durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament/Campanie promoțională.